Nowe zasady egzaminów na prawo jazdy 2024 - co się zmieniło?

24 listopada 2023 r. minister transportu zatwierdził nowe przepisy, które nabiorą mocy prawa z początkiem 2024 roku. Nowe regulacje obejmują różne aspekty, w tym procedury egzaminacyjne dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i wzory niezbędnych dokumentów.

 

Potwierdzenie tożsamości z aplikacją mObywatel

Potwierdzenie tożsamości przy przystępowaniu do egzaminu państwowego było dotychczas możliwe poprzez okazanie dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu. Od stycznia możliwe będzie również potwierdzenie tożsamości za pomocą aplikacji mObywatel.

 

Komunikacja z WORD-em

Od stycznia 2024 r. wprowadzana jest również nowa opcja (możliwość komunikacji z WORD-ami), tj. przekazywania niezbędnych dokumentów do egzaminu drogą elektroniczną. Poniżej znajduje się treść przepisu regulującego tę kwestię.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r.:

§  10. ust.2 Przed przystąpieniem do egzaminu osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę, oraz składa lub przesyła środkami komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych udostępnianych przez ośrodek egzaminowania lub jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (...)

Egzamin praktyczny 

Od 1 stycznia 2024 r. w trakcie egzaminu praktycznego egzaminator nie jest zobowiązany do przerywania egzaminu, nawet jeśli już zdecydował o wyniku negatywnym.  Musi on jedynie poinformować o popełnionym błędzie. Jednakże należy zaznaczyć, że istnieje wyjątek w przypadku sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osoby zdającej egzamin i innych uczestników ruchu.

 

Część praktyczna egzaminu przeprowadzana w ruchu drogowym nie zostanie zrealizowana, jeżeli osoba egzaminowana, uczestnicząc w egzaminie, kierując pojazdem, popełni którekolwiek z poniższych czynności na placu manewrowym:

-Przekroczyła linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk.

-Najechała lub zderzyła się z pachołkiem lub tyczką.

-Dwukrotnie nieprawidłowo wykonała zadanie związane z pozycją 1–11 w tabeli nr 1 dołączonej do rozporządzenia.

-W przypadku egzaminu obejmującego pozwolenie – ruszyła w sposób niekontrolowany w niewłaściwym kierunku lub dwukrotnie nieprawidłowo wykonała zadanie określone w tabeli nr 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

 

Zgodnie z nową regulacją, masz możliwość korzystania z funkcji udogodnień fabrycznie zamontowanych w samochodzie. Jednakże przepisy szczegółowo określają, że:

§ 32. Osoba egzaminowana uzyskuje negatywny wynik egzaminu, jeżeli […] korzystała z urządzeń innych niż znajdujące się w fabrycznym wyposażeniu pojazdu we właściwym wykonaniu zadań egzaminacyjnych, lub wykonywała te czynności nie samodzielnie.

Co to znaczy? Jeśli pojazd jest wyposażony w system asystenta pasa ruchu, jest dozwolone korzystanie z tej funkcji podczas egzaminu. Natomiast w sytuacji, gdy samochód posiada asystenta parkowania, używanie tego udogodnienia skutkować będzie niezdaniem egzaminu. W przypadku asystenta parkowania, który praktycznie samodzielnie przeprowadza manewr parkowania, korzystanie z tej funkcji zakończy się negatywnym wynikiem egzaminu.

 

Zmiany w egzaminie teoretycznym 2024

Egzamin teoretyczny trwa 25 minut. Część teoretyczna egzaminu państwowego składa się z 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej dotyczącej poszczególnych kategorii prawa jazdy. Każde pytanie posiada tylko jedną poprawną odpowiedź.

 

Nowa funkcja, test percepcji zagrożeń, pojawiła się jako innowacja na egzaminie teoretycznym i jest obecnie rozważana przez Komisję Europejską. Choć miała zostać wprowadzona w styczniu 2024 roku jako obowiązkowy element egzaminu, obecnie brak potwierdzenia, czy test percepcji zagrożeń będzie obowiązywał. Brak informacji o teście w samej ustawie budzi wątpliwości. Niemniej jednak warto zdawać sobie sprawę z możliwości wprowadzenia takiego testu, który wymaga rozpoznania zagrożeń i szybkiej reakcji, aby uzyskać wystarczającą liczbę punktów do zaliczenia egzaminu.

 

Zmiany dla dyslektyków

Osoby te będą mogły skorzystać z dodatkowego czasu na egzaminie teoretycznym, a także będą miały możliwość skorzystania z pomocy czytelnika. Czytanie pytań z części podstawowej zostało przedłużone do 40 sekund (zamiast 20), udzielenie odpowiedzi teraz zajmuje 15 sekund, natomiast czas na pytania i odpowiedzi z części specjalistycznej testu został wydłużony do 75 sekund (zamiast 50).

 

Wprowadzenie tych zmian ma na celu stworzenie bardziej dostępnego i sprawiedliwego systemu egzaminacyjnego, uwzględniającego różnorodne potrzeby uczestników egzaminów.

 

Kursy przygotowawcze 

Nowe zasady wprowadzają istotne zmiany w zakresie kursów przygotowawczych, przekształcając je w bardziej wszechstronne szkolenia. Kandydaci na kierowców, oprócz standardowych zajęć praktycznych, zyskają dostęp do specjalistycznych szkoleń obejmujących obsługę zaawansowanych systemów bezpieczeństwa oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w pojeździe. Kursy przygotowawcze zostaną rozszerzone o:

Szkolenia z obsługi zaawansowanych systemów bezpieczeństwa

Kandydaci zdobędą umiejętności w obszarze korzystania z zaawansowanych systemów wspomagających bezpieczeństwo, takich jak systemy automatycznego hamowania czy asystent pasa ruchu.

 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii

Kursy obejmą tematykę korzystania z najnowszych technologii w pojeździe, w tym interakcji z systemami multimedialnymi, nawigacyjnymi oraz innymi innowacjami zainstalowanymi w samochodzie.

Przygotowanie do sytuacji awaryjnych

Specjalistyczne szkolenia skupią się na przygotowaniu kierowców do radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych i skomplikowanych warunkach drogowych.

Edukacja z zakresu ekologicznej jazdy

Kursy będą promować ekologiczną jazdę, ucząc kierowców, jak zminimalizować wpływ pojazdu na środowisko.

Te nowe elementy kursów przygotowawczych mają na celu lepsze przygotowanie kierowców do dynamicznie zmieniającego się otoczenia drogowego, integrując aspekty technologiczne, bezpieczeństwo oraz odpowiedzialność ekologiczną.

 

 

Wnioski

Nowe zasady egzaminów na prawo jazdy 2024 reprezentują krok w kierunku lepszej jakości szkolenia przyszłych kierowców. Zmiany te mają na celu dostosowanie się do współczesnych realiów ruchu drogowego, a także promowanie bezpiecznych i odpowiedzialnych praktyk jazdy. Kierowcy, przygotowując się do egzaminów, powinni zwrócić uwagę na nowe wymagania i skorzystać z dostępnych szkoleń przygotowawczych. 

Zostaw ocene:

Ocena: 5.0/5 (7 glos(-ów))